WEFFIC
Weffic

Algemene voorwaarden

Terms and Conditions

Terms and Conditions

remote creatives

Terms and Conditions

Terms and Conditions

remote creatives

Info

Weffic
E-mail: hello@weffic.nl
Website: www.weffic.nl

Definities
 1. Weffic : Weffic , gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 71337466 .
 2. Klant: degene met wie Weffic een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Weffic en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Weffic .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
Aanbiedingen en offerte
 1. Aanbiedingen en offertes van Weffic zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Weffic zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Weffic slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 
Prijzen
 1. Alle prijzen die Weffic hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Weffic hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Weffic te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Weffic een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Weffic is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Weffic de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Weffic heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Weffic prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Weffic op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
 1. Weffic mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Weffic de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Weffic behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Weffic gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Weffic .
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Weffic zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Weffic op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Weffic , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Weffic te betalen.
Opschortingsrecht
 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
Verrekening
 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Weffic te verrekenen met een vordering op Weffic . 
Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst o zaken van Weffic die bij de klant aanwezig zijn o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Weffic de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Weffic enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
ons team

Our work is crafted by the best team in the world wide web.

User-experience & User interface designer

Mohammed Hamza

Suspendisse tempus, ipsum in commodo vestibulum, metus nunc aliquam libero, non eleifend ante ipsum vitae dolor.
Content creator & strateeg

Nascha van der Meer

Suspendisse tempus, ipsum in commodo vestibulum, metus nunc aliquam libero, non eleifend ante ipsum vitae dolor.
Senior Designer

Shay Walton

Suspendisse tempus, ipsum in commodo vestibulum, metus nunc aliquam libero, non eleifend ante ipsum vitae dolor.
Project Manager

Sarah Pratt

Suspendisse tempus, ipsum in commodo vestibulum, metus nunc aliquam libero, non eleifend ante ipsum vitae dolor.

neem contact op

neem contact op

neem contact op

neem contact op

Laten we samen werken aan jouw onvergetelijke dromen

Heb je een goed idee of wil je gewoon even kletsen met één van onze designers om zo erachter te komen of we een match made in heaven zijn?
plan een meeting